Kerkbuurt

Adres: Dorpsweg 125 A (tegenover de kerk), 4223 NH Hoornaar

Verenigingsgebouw, nieuw gebouwd in 2012. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verenigingswerk van de hervormde gemeente te Hoornaar en het beheer valt onder het college van kerkrentmeesters. De Kerkbuurt kan gehuurd worden voor andere dan kerkelijke doeleinden, bijvoorbeeld het houden van verjaardagen. Voor reserveringen kan contact opgenomen worden met dhr. Kleis Bervoets. Beheerders: Rolinka Slingerland-Koorevaar en Nicole Versteeg

Reglement huurvoorwaarden Kerkbuurt

De Kerkbuurt is bedoeld als kerkelijke nevenruimte van de Hervormde gemeente te Hoornaar binnen de PKN.
De Kerkbuurt kan verhuurd worden voor andere dan kerkelijke doeleinden, bijvoorbeeld het houden van verjaardagen.

Gebruik:

  1. Bij het gebruik zal er een relatie moeten zijn met het kerkelijke leven van de Hervormde gemeente te Hoornaar of met de PKN.
  2. Gebruik door derden (voor verjaardagen of anderszins) is mogelijk wanneer de gebruiker een duidelijke relatie heeft met de Hervormde Gemeente.  Dat wil zeggen dat de gebruiker lid moet zijn van de gemeente
  3. De Kerkbuurt kan verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan verenigingen en organisaties die een verbinding hebben met de Hervormde Gemeente van Hoornaar. De beoordeling is aan het college van kerkrentmeesters.
  4. Vooralsnog zullen condoleance na begrafenissen niet in de Kerkbuurt kunnen plaatsvinden.

Beheer:

  1. Het beheer van de Kerkbuurt valt onder het college van kerkrentmeesters.
  2. Het college van kerkrentmeesters zal een beheerder(sters) aanstellen voor het dagelijks beheer.  Deze beheerder(sters) legt hiervoor verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters.
  3. De beheerder(sters) hebben als taak om desgevraagd op bijeenkomsten die het kerkelijk leven van Hoornaar raken, zorg te dragen voor koffie en dergelijke.
  4. Verhuur van de Kerkbuurt wordt namens het college van kerkrentmeesters geregeld door een hiervoor aangesteld persoon. Verhuur kan alleen plaatsvinden als de Kerkbuurt niet kerkelijke activiteiten van de Hervormde gemeente te Hoornaar gebruikt behoeft te worden. (jeugdclubs, catechisatie en dergelijke). De huurkosten € 95,- per dag of dagdeel.
  5. De huurder van de Kerkbuurt huurt alleen de ruimte. Het staat hem vrij gebruik te maken van de keuken, servies en dergelijke. Hij dient zelf te zorgen voor de koffie, thee, dranken etc.  Na afloop dienen de gebruikte ruimten, de keuken, servies en dergelijke schoon te worden opgeleverd.
  6. De huurder ontvangt een bevestiging van de huurafspraak met de geldende regels van de verhuur.

Concept bevestiging Reservering

Hierbij bevestigen wij de verhuur van de Kerkbuurt, Dorpsweg 125 A te Hoornaar op
….[Datum] …. van 0.00 tot 24.00 uur
De kosten van de verhuur bedragen € 95,–.
Voor u is de grote zaal gereserveerd.
U kunt gebruik maken van de keuken en het aanwezig het serviesgoed. Voor de afwas is een afwasmachine beschikbaar.
De Kerkbuurt beschikt niet over een eigen telefoon.
In de ruimte mag niet worden gerookt.
Live muziek is niet toegestaan tenzij daarvoor specifiek toestemming is verleend en in deze bevestiging is vermeld.
Overmatig drankgebruik dient vermeden te worden.
Het gebouw en de keuken dienen na gebruik schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.
Breuk, beschadigingen en andere zaken dienen direct na afloop aan de beheerster te worden gemeld. De kosten van vervanging of herstel zijn voor rekening van de gebruiker.
Voor nadere afspraken gaarne contact opnemen op met de beheerder(ster).