ANBI – Hervormde Gemeente Hoornaar

Naam
Hervormde Gemeente Hoornaar

RSIN
002521635

Contactgegevens
p/a Lage Giessen 29
4223 SH Hoornaar
scriba@hervormdhoornaar.nl

De Hervormd Gemeente Hoornaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente is de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeven ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Hoofdlijnen beleidsplan
De Hervormde Gemeente Hoornaar maakt deel uit de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente blijft bewust een hervormde gemeente en houdt zich aan de hervormde belijdenisgeschriften. Enkele belangrijke regels voor het kerkelijk leven die hieruit voortvloeien zijn de kinderdoop, deelname avondmaal en verkiezing tot kerkenraadambt uitsluitend na het volgen van belijdeniscatechese én doen van belijdenis en uitsluitend inzegening van huwelijken tussen man en vrouw.
Het primaire doel van gemeente is de verkondiging van het Woord van God. Hiertoe worden elke zondag twee erediensten gehouden, vindt catechese plaats en worden er clubs en kringen georganiseerd. Het pastoraat binnen de gemeente wordt verzorgd door de predikant en de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben tot taak het behartigen van de stoffelijke zaken van de gemeente. Het beheren van de kerkelijke eigendommen (met name gebouwen) en geldmiddelen. Het streven is enerzijds om de volledige predikantsplaats te behouden en anderzijds om de gebouwen goed te onderhouden door middel van een onderhoudsplan. Hiertoe werven de ouderling-kerkrentmeesters gelden middels kerkelijke (voorheen de zogenoemde “vrijwillige”) bijdragen, collecten en overige activiteiten. De diaconie van de gemeente heeft als functie het opkomen voor de armen; de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid staan daarbij centraal. Daartoe verzamelen de diakenen liefdegaven (met name collectes tijdens de erediensten).
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
https://www.protestantsekerk.nl/download214/Beleidsplan%20Dienstenorganisatie%202017-2020.pdf

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Meer informatie is te vinden op de volgende website: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Daarnaast ontvangen kosters en organisten een beperkte (vrijwilligers) vergoeding voor de geleverde diensten.

Doelstelling
De primaire doelstelling van de gemeente is de verkondiging van het Woord van God.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Financiële verantwoording en begroting Hervormde Gemeente Hoornaar

Algemene toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun (vrijwillige) kerkelijke bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.