Gemeentenieuws week 45

Zondag 13 november
9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. Klink, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m.: Psalm 111: 1, 2; n.m.: Psalm 123: 1.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte een diaconie-collecte. Deze is bestemd voor de ZOA. Ook de avondmaalscollecte is voor de ZOA. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.
Oppasdienst: A.s. zondagmorgen staan op het rooster mevrouw Nicole Versteeg en de kinderen uit het gezin van Kees en Nicole Versteeg.
Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor de groepen 0, 1, 2 en 3.
Bediening van het Heilig Avondmaal: A.s. zondag zal DV het Heilig Avondmaal bediend worden. De Here Jezus Christus wil ook in onze gemeente wonen. Hij kent de hele kudde en Hij kent ons één voor één, zoals een Herder het enkele schaap kent. Eerbied vervult ons als we daaraan denken. Deze eerbied maakt dat we ootmoedig zijn. Wat betekent dat? Afgelopen zondag dachten we na over de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lukas 18). De farizeeër stond hoogmoedig vooraan in de tempel. De tollenaar bleef uit eerbied op een afstand staan. Wij mogen naar voren gaan en dichtbij komen, maar dan wel met eerbied, in het besef dat de Here Jezus op Golgotha de weg gebaand heeft tot de Tempel, het Heiligdom hierboven. Dat Hij dit deed is de kernboodschap van het Heilig Avondmaal. Het brood en de wijn laten ons zien hoeveel Hij dáárvoor over had. Ik wens u en jou een gezegende avondmaalszondag.
Beeldverbinding a.s. zondag: Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag is besloten om de avondmaalsviering van a.s. zondag niet via de camera in beeld te brengen. Tijdens het avondmaal zal de camera gericht zijn op de kroonluchters.
Kerkschoonmaak: U zult a.s. zondag zien hoe grondig de kerk in de afgelopen week is schoongemaakt. We bedanken iedereen die eraan meegewerkt heeft om het interieur weer zó fraai te laten zijn. Ook de schilder Joop van Geffen bedanken we hartelijk voor zijn medewerking!
Vacature ouderling: Als ik dit schrijf heeft Ed van Boheemen zijn verkiezing tot ouderling nog in beraad. We wensen hem Gods wijsheid toe in het besluit dat van hem gevraagd wordt.
Zieken: Afgelopen zaterdag is de heer G. de Jong (Fazantstraat) opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig maakt hij het (naar omstandigheden) goed. We wensen hem van harte beterschap toe en hopen dat hij een van deze dagen weer thuis zal kunnen komen.
Opvoedingskring: Volgende week dinsdag is de tweede avond van de opvoedingskring, ‘Grote denkers over opvoeding.’ Het lijkt heel moeilijk, maar vorige keer ontdekten we dat dit helemaal niet het geval is. Hoeveel kun je niet leren van mensen als Homerus en Plato over opvoeding misschien juist wel in onze tijd.
Volgende week zal het gaan over de leeftijd van de puberteit. Dat is een cruciale levensfase, waarin er veel in ons omging/omgaat. Wat zij daarover zeggen is verrassend. Het kan ons helpen niet alleen in de omgang jonge mensen maar ook om onszelf beter te begrijpen, ook als we ouder zijn.
Iedereen is uitgenodigd. Voelt u zich/voel jij je van harte welkom ook als u/jij niet gewend bent naar de kerk te gaan of niet in Hoornaar woont.
We beginnen om 20.00 uur in de Kerkbuurt, het gebouw aan de Dorpsweg, tegenover de kerk.
Benefietconcert Oekraïne: Het was een prachtige avond, met een volle kerk en een geweldige opbrengst voor het goede doel. Maar liefst €1295,- werd er opgehaald!
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw gaven.
Gemeenteavond: A.s. maandag 14 november zal er DV een gemeenteavond zijn. Tijdens deze avond zal er inzage gegeven worden in de jaarrekening en begroting van de diaconie en de kerkvoogdij. De nadruk zal liggen op wat iemand komt vertellen over de stichting Passion in Hummelo. De stichting biedt aandacht en nabijheid aan dak- en thuislozen en verslaafden. In de afgelopen jaren is inmiddels aan 1250 mensen hulp geboden, mede door 2500 (vakantie)vrijwilligers. In een artikel staat: ‘Van onze gasten ging 70 procent verder naar een betere plek dan waarvan ze vandaan kwamen.’ Het zal een interessante avond worden, daarom: iedereen welkom, ook jongeren!
De avond begint om 20.15 uur in de Kerkbuurt.
Bijbel met koperbeslag te koop: Tijdens deze gemeenteavond zijn er bijbels met koperbeslag te koop. Ze lagen destijds op de kerkenraadsbanken. Als u een van deze bijbels wilt kopen, kunt u in een gesloten enveloppe aangeven hoeveel u ervoor over hebt. De hoogste inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat er een bijbel voor hen gereserveerd is. Het minimale bedrag is € 50,— per stuk. Graag brengen we dit onder uw aandacht.
Catechisaties: Afgelopen maandag was kandidaat Jeffrie Mostert bij de catechisatie. Jeffrie Mostert heeft theologie gestudeerd, is leraar op een middelbare school en zal de komende tijd stage lopen in Hoornaar. Hij zal de avonddienst van 27 november a.s. leiden, evenals een jeugddienst op 4 december a.s. We hadden het samen over het thema van deze laatste dienst. Het was mooi om onze gedachten er alvast over te laten gaan.
Contactcommissie: De bijeenkomst van de contactcommissie is verschoven naar dinsdag 22 november a.s.
Verjaardagsfonds: In de maand oktober is voor het verjaardagsfonds in totaal € 246, 70 gegeven. Hartelijk dank voor uw gaven.
Collectebonnen: Volgende week donderdag 17 november kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt.
Producten Stichting Woord en Daad: U kunt op Giessenland 73 bij Meya Fousert enkele producten van Stichting Woord en Daad kopen, zoals postzegels, koffie en koffiebonen. Ook tweedehands artikelen, zoals boeken, speelgoed etc. Of bent u op zoek naar een leuk cadeautje? Neem dan gerust contact op, telefonisch of via WhatsApp: 06 57399124 of via mail: fam.fousert@gmail.com Het kan thuisbezorgd worden. De opbrengst is t.b.v. projecten Woord en Daad.
Reserveren Kerkbuurt: Als u/jij de Kerkbuurt wilt reserveren, neem dan contact op met de heer K.B. Bervoets, De Schans 57, email: kleis.bervoets@gmail.com ; telefoon: 06 4772105
Verjaardag: Op 2 november jl. was ik jarig. Dat is sommige gemeenteleden niet ontgaan. Dank voor de kaarten en de attenties die ik van deze en gene ontving, ook van buiten Hoornaar!
Groet: God zegene de gemeente, ook en juist a.s. zondag.

Ds. H. Klink.