Gemeentenieuws week 45

Zondag 14 november
9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. Klink, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 65: 1 Oude berijming; n.m. Psalm 89: 1.
Collecte: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde is bestemd voor de verwarming van de kerk.
Diaconiecollecte: A.s. zondag is zowel de gewone collecte als de Avondmaalscollecte3 bestemd voor de GZB die op de Filipijnen en wel in Samar ‘beroepstrainingen’ geeft aan ‘de allerarmsten’. Samar is de op drie na armste provincie van de Filipijnen. De GZB ondersteunt er de lokale kerk bij het opzetten van  trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien.
Voor de collecten en uw gaven: Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Oppasdienst: A.s. zondag zullen voor oppasdienst aanwezig zijn mevrouw Geesje de Leeuw en Coralie de Wit.
Uit de kerkenraad: Afgelopen maandag overlegden we over de vorm voor de kerkdiensten (voor zolang de overheid geen nieuwe maatregelen aankondigt). We besloten dat er in de kerk anderhalve meter afstand wordt gehouden. Bij de ingang van de kerk wordt u welkom geheten door een van de zogenaamde coördinatoren, die u daar nog even op wijst. U hoeft zich niet op te geven. Het zingen wordt enigszins beperkt. De kerkenraad stelt het op prijs als u in de kerk bent, maar heeft begrip voor ieders afweging. Natuurlijk hopen we (en rekenen we erop) dat u als u thuis bent, betrokken bent op de diensten door mee te zingen, te luisteren, te bidden en te danken.
Rondom de diensten: A.s. zondag is er bediening van het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal heeft iets groots en dieps, tegelijk is het een vreugdemaaltijd: we zien iets van het Koninkrijk der hemelen, terwijl Christus ons bij de tekenen van brood en wijn aanraakt, troost en kracht geeft.
Gedoopt: Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan twee kinderen uit de gemeente, Luca Judah Wondergem en Vive Nora Verschoor. God zegene de doopouders met hun kinderen.
Catechisaties: Ook volgende week maandag en dinsdag zijn er weer catechisatie. Alle jonge mensen: van harte welkom op de bekende tijden.
Kindernevendienst: A.s. zondag zijn de groepen 4, 5, en 6 aan de beurt voor de kindernevendienst.
Zieken: Broeder Cor Pronk is vorige week plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Hij verblijft nu thuis. Het bleek dat hij heel ernstig ziek is. We leven met hem, zijn vrouw en kinderen mee.
Kring over Augustinus: Volgende week dinsdagavond, 16 november, willen we ons verdiepen in iets wat de bekendste kerkvader Aurelius Augustinus (354 – 430) ons meegeeft. Ik wil kort iets over hem vertellen. Daarna willen we luisteren naar heel korte preek van hem over Marcus 4: 35 – 41. Het is wellicht goed om thuis dit bijbelgedeelte alvast te lezen. U zult/jij zult zien dat het mooie, verrijkend en interessant is. Graag tot volgende week dinsdagavond om 20.15 uur in de Kerkbuurt.
Verjaardagsfonds: In de maand oktober is er voor het verjaardagsfonds in totaal € 266,90 geschonken. Hartelijk dank daarvoor.
Kerkschoonmaak: Het interieur en de lampen van de kerk konden vorig jaar niet schoon gemaakt worden. Dit jaar gaan we weer schoonmaken op 15,16 en 17 november. U hulp wordt op prijs gesteld, opgeven bij Corrie Roodhorst 582111 of Nellie de Joode 0615303698.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 18 november, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt. U kunt postzegels kopen op Giessenland 73, bij Meya Fousert (tel.nummer: 06 57399124). Ze kunnen thuisbezorgd worden. De opbrengst is ten bate van projecten van Stichting Woord en Daad.
Kerkbuurt: Brenda Boer heeft aangegeven om te stoppen met het beheer van de Kerkbuurt. We zoeken een opvolger die (om de week) samen met Brigit Damsteeg de zorg voor de Kerkbuurt op zich wil nemen. Als je belangstelling hebt of wil weten wat het inhoudt bel dan naar Kleis Bervoets telefoon 0647772105.
De Kerkrentmeesters
Groet: Ik groet u allemaal hartelijk. God zegene de gemeente, ook en juist a.s. zondag.

Ds. H. Klink