Gemeentenieuws week 44

Zondag 7 november
9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. M. Zeeman, Hoogblokland, voorbereiding Heilig Avondmaal

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 100: 1, 4; n.m. Psalm 62: 1.
Collecte: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie (MAF), de tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde is de zogenaamde nalezing van de dankstondcollecte.
Voor de collecten en uw gaven: Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Oppasdienst: A.s. zondag zullen voor oppasdienst aanwezig zijn mevrouw Jentiena Schaap, Anna van Leeuwen en Benthe Mulder.
Rondom de diensten: A.s. zondagmorgen zal DV de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen uit de gemeente: Luca Judah Wondergem, Giessenland 67, Luca werd geboren op 2 augustus jl. in Hoornaar en Vive Nora Verschoor, Dorpsweg 84b, Vive werd geboren op 22 augustus, in Hoornaar. We wensen de ouders, broertjes en zusjes en andere familieleden, evenals de hele gemeente een gezegende dienst toe.
Censura morum: Met het oog op het Heilig Avondmaal zal er volgende week dinsdag gelegenheid zijn voor censura morum (van 18.30 tot 19.00 uur) in de pastorie.
Catechisaties: Ook volgende week maandag en dinsdag zijn er weer catechisatie. Alle jonge mensen: van harte welkom op de bekende tijden.
Kindernevendienst: A.s. zondag zijn de groepen 1,2, en 3 aan de beurt voor de kindernevendienst.
Zieken: Broeder Cor Pronk verblijft momenteel thuis. Hij heeft een kuur achter de rug en maakt het naar omstandigheden redelijk goed. We wensen hem en zijn vrouw en kinderen veel goeds toe.
Overleden: In de nacht van dinsdag 2 november jl. overleed de heer Gerrit Schep. Twee dagen voordien moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. Mijnheer Schep woonde met zijn vrouw aan de Oudendijk. Hij had iets gewoons, iets rustigs en tegelijk iets waardigs over zich. Hij leefde ietwat onopvallend nadat hij, nu ongeveer 13 jaar geleden, ziek was geworden. Vóór die tijd heeft hij als kerkvoogd lange tijd deel uitgemaakt van de kerkenraad. De kerk en het persoonlijk geloof stonden bij mijnheer Schep hoog aangeschreven. Dat was merkbaar in de tijd dat hij in de kracht van zijn leven was. Het viel ook te merken in de jaren dat hij moeilijk uit zijn woorden kon komen. Altijd weer stond de dankbaarheid op zijn gezicht getekend als ik tijdens een bezoek vroeg of ik uit de Bijbel zou lezen. Met trouw en zorg heeft zijn vrouw (en hebben zijn kinderen) hem in de jaren van zijn ziek-zijn omgeven. Daardoor kon hij al die jaren thuis blijven. Nu zal er een hele verandering komen voor hen allemaal, in het bijzonder voor mevrouw Schep. We wensen haar heel veel sterkte toe, evenals haar kinderen. A.s. zaterdag zal DV de begrafenis plaatsvinden. Daaraan vooraf zal er een afscheidsdienst zijn. Deze begint om 13.00 uur in de Hervormde Kerk van Hoornaar. De heer Schep is 83 jaar geworden.
Uit de kerkenraad: Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering heeft broeder Van Oenen aangegeven dat hij er de voorkeur aan geeft om vanaf 1 januari niet langer ouderling-kerkrentmeester te zijn. De kerkenraad heeft zijn besluit natuurlijk gerespecteerd. We bedanken broeder van Oenen voor het vele werk dat hij voor de kerk heeft gedaan en nog doet.
Kring over Maria: Volgende week dinsdag willen we weer bij elkaar komen voor de kring over het leven van Maria. We lezen samen Lucas 2: 39 t/m 56. We beginnen om 20.00 uur in de Kerkbuurt. Allen hartelijk welkom.
Welkom: We heten in de gemeente meerdere mensen welkom die kortere of al wat langere tijd geleden in Hoornaar of aan de rand van Hoornaar zijn komen wonen: de heer en mevrouw Van Genderen, Minkeloos 35; Familie Muilwijk, Lage Giessen 20b; en Willem de Hoop, Dorpsweg 69b. We hopen van harte dat zij een goede tijd zullen hebben in onze gemeente onder de zegen van de Here God.
Namens de leiding van de VakantieBijbelWeek: We kijken terug op een hele mooie VakantieBijbelWeek met als thema ‘Hallo, contact?!’ Totaal hebben zo’n 65 kinderen de VBW bezocht. We mochten o.a. luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, knutselen en spelletjes doen. Graag willen we iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan de VakantieBijbelWeek hier hartelijk voor bedanken. Ook de giftgevers heel hartelijk dank!
Dorcas voedselactie 2021: In de week rond dankdag wordt in het hele land weer de voedselactie van Dorcas gehouden. Ook in Hoornaar zijn we al jaren in de Coop aanwezig voor het inzamelen van levensmiddelen. Vanaf dit jaar wordt de actie op een andere manier ingevuld, we zamelen geld in en de goederen worden ter plaatse gekocht en pakketten van gemaakt om uit te delen aan de allerarmste in Oost-Europa. Zondagochtend werd het voorbeeld van Dorcas waar de Stichting naar genoemd is, nog aangehaald in de dienst, voor al het goede dat ze deed voor de naaste, mag ik u opwekken na te volgen! Ik heb een online collecte bus aangemaakt www.dorcas.nl/acties/collecte-42553 Vind u het erg moeilijk, alles wat in de brievenbus komt, stort ik er zelf in.
Nel Wonink
SING-INN: De Sing-inn en de maaltijd die gepland stond op 13 november wordt uitgesteld tot een nader te noemen datum.
Fruitplukactie: De fruitplukactie heeft wat het plukken betreft het bedrag opgebracht van 4800 euro. We zijn degenen die geplukt hebben er erg dankbaar voor. Sommige gemeenteleden hebben zich wel heel erg onderscheiden door elke dag naar de boomgaard te gaan. Niet alleen de fruitteler was er blij mee, dat geldt ook ons als gemeente. Binnenkort hopen we op een vrijdagavond enkele uren bij elkaar te komen om gezamenlijk wat te eten en op de fruitpluk terug te kijken.
Gemeenteavond: Op 22 november a.s. is er (als het gelet op het coronavirus mogelijk is) een gemeenteavond. Tijdens deze avond zal de kerkvoogdij iets vertellen over de financiën. Dat geldt ook voor de diaconie. Verder willen we met u nadenken over het beleidsplan dat voor de komende vijf jaar geschreven moet gaan worden. U kunt het huidige beleidsplan op de website vinden. Over de verdere invulling leest u in een volgende Zaaier.
Kerkschoonmaak: Het interieur en de lampen van de kerk konden vorig jaar niet schoon gemaakt worden. Dit jaar gaan we weer schoonmaken op 15,16 en 17 november. U hulp wordt op prijs gesteld, opgeven bij Corrie Roodhorst 582111 of Nellie de Joode 0615303698
Groet: Een hartelijke groet aan u/jullie allemaal.

Ds. H. Klink