Gemeentenieuws week 43

Zondag 31 oktober
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. J. de Wit, Jaarsveld

Dankdag woensdag 3 november
19.30 uur: ds. H. Klink

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 33: 8; n.m. Psalm 31: 14; dankdag:
Collecte: A.s. zondag: diaconie (kerk in actie); kerk en eredienst en het onderhoud van de kerk. Op dankdag zijn de collecten als volgt: diaconie, kerk en eredienst en dankdagcollecte.
Voor de collecten en uw gaven: Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Oppasdienst: A.s. zondag zullen voor oppasdienst aanwezig zijn mevrouw Thirza Wondergem en Amira Bolier.
Rondom de diensten: A.s. zondag hoopt ds. Klink in de morgendienst voor ons voor te gaan. In de avond wordt ds. de Wit verwacht. We hopen op een goede opkomst!
Dankdag: Let u op de dienst van woensdag 3 november a.s. Een bekend lied luidt: ‘Tel uw zegeningen één voor één…’ Als we dat doen, vinden we zeker reden tot dankbaarheid, bij alle zorgen die er in het leven (kunnen) zijn. De zonsopkomst van elke morgen laat, zegt de Here Jezus Gods goedheid zien ‘over bozen en goeden’. Zo kun je de nieuwe dag beleven: de schepping vertelt van Gods goedheid. Het is mooi en goed om één dag in het jaar te hebben waarop we daar extra bij stil staan.
Diensten in november: Op zondag 7 november zal in de morgendienst de Heilige Doop plaatsvinden. Op zondag 14 november zal DV het Heilig Avondmaal bediend worden.
Catechisaties: A.s. maandag en dinsdag zal er weer catechisatie gegeven worden. Alle jonge mensen: van harte welkom op de bekende tijden.
Belijdeniscatechisatie: Ook de belijdeniscatechisatie zal a.s. donderdag weer plaatsvinden.
Kindernevendienst: A.s. zondag zijn de groepen 4,5 en 6 aan de beurt voor de kindernevendienst.
Zieken: Cor Pronk verblijft momenteel weer thuis. We wensen hem van harte verder herstel toe.
Overleden: Op donderdag 21 oktober is overleden mevrouw Jacoba de Jager-Jongeneel. Mevrouw de Jager woonde na het overlijden van haar man, Teunis de Jager, die is overleden op 11 mei 2017, in de Laakse Hof in Lexmond, waar zij de laatste jaren van haar leven, toen haar gezondheid meer en meer achteruit ging, liefdevol is verpleegd. Mevrouw De Jager heeft een heel hoge leeftijd mogen bereiken: ze werd 93 jaar. Jarenlang heeft ze met haar man op de boerderij gewoond aan de rand van Hoornaar (Groeneweg), om ongeveer 30 jaar geleden te verhuizen naar de Dorpsweg in Hoornaar. Leed en verdriet is haar in haar leven niet bespaard. Ze wist wat het leven mee kon brengen. En toch was er in haar leven, bij alles wat er zich in voordeed, een eenvoudig houvast: de Bijbel – de Here God en Christus. Dat komt ook tot uitdrukking op de rouwkaart waar gezegd wordt dat ‘deze lieve en zorgzame moeder is Thuisgehaald’ en waar de tekst staat uit Psalm 100: ‘Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst Zijn Naam.’ De begrafenis zal zijn a.s. zaterdag, 30 oktober, na een dienst van Woord en gebed die begint om 13.00 uur. De dienst zal zijn in de Hervormde Kerk en zal geleid worden door ds. Klink. We wensen de kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe. God zegene hen allemaal.
Vacatures kerkenraad: Het is inmiddels al wel bekend in de gemeente (na de afkondigingen) dat degenen die verkozen zijn tot kerkenraadslid allen (!) hun verkiezing hebben aanvaard. Het zijn in de vacature van ouderling Verhaar: de heer M.A. Slingerland, De Schans 41; in de vacature ouderling Jongenelen: de heer G.J. Vis, Giessenland 63; in de vacature diaken Trouwborst: de heer T. M. Groeneveld, Oudendijk 26 en in de vacature ouderling kerkrentmeester de heer C. Verspui, Lage Giessen 29. U zult begrijpen dat de kerkenraad daar buitengewoon dankbaar voor is. En ook de gemeente mag dat zijn: dat er broeders zijn die hun tijd willen vrijmaken voor werk van de Here Christus ten gunste van de hele gemeente. God zegene hun en ons werk. T.z.t hoort u wanneer de bevestigingsdienst is.
VakantieBijbelWeek: Vorige week was de VakantieBijbelWeek. Fijn dat het allemaal goed gegaan is. De kerkenraad wil de leiding van harte bedanken voor hun voorbereiding en voor wat ze gedaan hebben op de dagen dat de kinderen aan hen werden toevertrouwd.
Vrouwengespreksochtend: Volgende week willen we op donderdag 4 november weer bij elkaar te komen in de Kerkbuurt. We gaan hoofdstuk 11 uit ons boekje bespreken.
Allen weer hartelijk welkom.
Kerkschoonmaak: Het interieur en de lampen van de kerk konden vorig jaar niet schoon gemaakt worden. Dit jaar gaan we weer schoonmaken op 15,16 en 17 november. U hulp wordt op prijs gesteld, opgeven bij Corrie Roodhorst 582111 of Nellie de Joode 0615303698
SING-INN: D.V. 13 november zal er in de Kerk een Sing-Inn gehouden worden van 16.00 tot 17.00 uur. Christiaan Boogaard zal het orgel bespelen. Na afloop zal er in de kerkbuurt koffie zijn en daarna erwtensoep en voor de kinderen pannenkoeken. Wanneer u aan de maaltijd wilt deelnemen dan graag opgeven voor 8 november bij: Lena de Kreij; tel: 0183-581294 of Ria Verspui; tel: 0184-651503/riaverspui@live.nl
Wij zien uit naar een gezellig samenzijn.
De Activeiten- en Contactcommissie.
Kerkenraad: Volgende week maandag, 1 november, zal er een kerkenraadsvergadering worden gehouden. Alle broeders zijn van harte welkom.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 4 november, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt. U kunt postzegels kopen op Giessenland 73, bij Meya Fousert (tel.nummer: 06 57399124). Ze kunnen thuisbezorgd worden. De opbrengst is ten bate van projecten van Stichting Woord en Daad.
Vakantie: Ds. Klink zal DV a.s. vrijdag weer thuis zijn van vakantie.
Groet: Een hartelijke groet van de kerkenraad.