Gemeentenieuws week 31

Zondag 6 augustus
9.30 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.30 uur: ds. C. van Dis, Nieuwegein

Zondag 13 augustus
9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis Ridderkerk
14.30 uur: tentdienst, proponent J. Mostert, Leerdam

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m.: Gezang 364: 1; n.m.: Gezang 427: 1, 3; zondag 13 augustus: v.m. Gezang 465: 1, 3.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. Op zondag 13 augustus wordt gecollecteerd voor de diaconie (Stichting Ontmoeting), voor kerk en eredienst en voor het onderhoud van het orgel.
Kindernevendienst: Tijdens de zomervakantie van de basisschool zal er geen kindernevendienst zijn.
Oppasdienst: Op het rooster staan voor zondag a.s. mevrouw Jentina Schaap en Amira Bolier en voor zondag 13 augustus mevrouw Marieke Koopman en Salomé Versteeg.
Rondom de diensten: I.v.m. de vakantie van ds. Klink zullen de komende zondagen gastpredikanten voorgaan in de gemeente. Goede zondagen toegewenst, hier of op een eventueel vakantieadres.
Tentdienst: Het zal u/jou niet ontgaan zijn dat er in de week van 13 augustus in Hoornaar de feestweek is. Zoals gebruikelijk staan er veel festiviteiten op de agenda. Wat ook gebruikelijk is, is dat er een tentdienst wordt georganiseerd samen met leden uit andere kerken en gemeenten in de omgeving. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de tentdienst te bezoeken. De tentdienst is om 14.30 uur in ‘feesttent’. Helaas kan ikzelf de voorganger niet zijn. Onze vakantie was al afgesproken voordat duidelijk was dat de feestweek enkele weken eerder zou zijn dan andere keren het geval is. Gelukkig was kandidaat Jerry Mostert, die in onze gemeente stage gelopen heeft, bereid in de dienst voorgaan. Er zal tijdens de kerkdienst veel gelegenheid zijn voor zingen. Er is ook een aantal mensen uit het dorp dat een koortje heeft gevormd en onder begeleiding van muziekinstrumenten en een piano (bespeeld door Christian Boogaard) zal zingen. Het thema van de dienst is: ‘Hoofdstad Hoornaar’. Het belooft een mooie dienst te worden. Iedereen van harte welkom!! De collecte die gehouden wordt is voor de Voedselbank Giessenlanden.
Praktische dingen rond de tentdienst: Het is lastig in te schatten hoeveel mensen naar de tentdienst zullen komen. Dat kunnen er heel wat zijn. In dat geval is het aantal zitplekken misschien niet toereikend en is het voor degenen die dichtbij wonen raadzaam om een eigen klapstoeltje of iets dergelijks mee te nemen.
Na de dienst is er gelegenheid om iets te drinken, voor jong en oud.
De orde van dienst zal worden geprojecteerd. Ook op de website van de hervormde gemeente Hoornaar is hij te downloaden.
VakantieBijbelWeek tijdens de feestweek: Tijdens de feestweek worden er 2 leuke ochtenden in de feesttent georganiseerd door de VakantieBijbelWeek met als thema ‘Tel maar mee!’. We gaan samen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen, een spel doen en nog veel meer. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom op dinsdag 15 augustus van 9.30 – 12.00 uur en op donderdag 17 augustus van 9.30 – 12.30 uur. Omdat de VakantieBijbelWeek dit jaar 35 jaar bestaat wordt er op donderdag een voorstelling gegeven door Christelijk Kindertheater Onwijz en sluiten we traditiegetrouw af met pannenkoeken eten. Aanmelden is niet nodig. Bij vragen, mail naar: vbwhoornaar@outlook.com.
Zieken: Piet Boer, Oudendijk 29 is onlangs na een ongeval geopereerd aan zijn heup. We zijn dankbaar dat de operatie goed geslaagd is en dat het herstel thuis voorspoedig gaat. God zegene hem en zijn gezin.
In memoriam: Zaterdag 29 juli jongstleden is in de leeftijd van 83 jaar overleden mevrouw Aartje den Hartog-Pellicaan, Kooiweg 5 (in Gorinchem). Mevrouw Den Hartog was, ondanks het feit dat ze op enige afstand van het dorp woonde, heel bekend in Hoornaar. Vanwege haar trouw en vooral haar innemendheid. Dat laatste blijkt wel hieruit dat iedereen die ik de laatste week over haar sprak, reageerde met te zeggen: ‘zij is zo’n lieve vrouw’. Zo stond zij bekend. En ze wás dat ook: innemend, belangstellend, liefdevol. Het láátste wat ze zou doen, was kwaadspreken over een ander. Mevrouw Den Hartog was een gelovige vrouw. Gelovig heeft ze ook de laatste maanden vóór haar heengaan geleefd, toen duidelijk was dat ze niet meer beter zou worden. Ze gaf haar leven in Gods hand. En niet alleen haar leven, met alles waar ze zorg voor had gedragen,, maar ook het leven van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en het leven van zoveel mensen meer, om wie ze gaf. Velen, vooral haar kinderen, zullen haar missen. De keukentafel, waar (ook door het werk van haar man destijds) zoveel mensen aanschoven, wordt nu gemarkeerd door een lege plaats. En toch is haar plaats niet echt leeg. Ze heeft door haar woorden, trouw en haar manier van doen veel meegegeven aan iedereen die haar kende. En dat alles ondanks het verdriet dat ze zelf kende, ondermeer door het overlijden van haar zoon, Herman, tien jaar geleden en haar man, nu zeven jaar geleden. We zijn daar als gemeente dankbaar voor.
Als u dit leest, heeft de begrafenis vermoedelijk al plaatsgevonden. Deze was op donderdag 3 augustus na een kerkdienst, die begon om 10.00 uur. De tekst die centraal stond, was 2 Korinthiërs 12: 9, die ook boven de rouwkaart staat: ‘Mijn genade is u genoeg’. Mevrouw Den Hartog is, zo vermeldt de rouwkaart ‘heengegaan in geloof en vertrouwen’. Dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen in haar spoor zullen mogen gaan, wensen we hen van harte toe.
Collectebonnen: Donderdag 17 augustus kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt.
Giften: Op huisbezoek kreeg ik € 20,- voor de restauratie van het orgel. Veel dank daarvoor.
Vakantie: Vanaf vrijdag 4 augustus, heb ik drie weken vakantie. Mocht u een beroep op kerkenraad willen doen dan is dat mogelijk via de scriba, broeder Jos Koelewijn. Fazantstraat 18, tel. 06 46106017.
Kopij voor de Zaaier: Ook kopij van de Zaaier moet worden ingeleverd bij broeder Koelewijn: scriba@hervormdhoornaar.nl
Groet: Ik wil u allen hartelijk groeten, vooral ook de zieken, degenen die met regelmaat naar het ziekenhuis moeten gaan. We vergeten u niet, ook niet in ons gebed. God zegene ons, en ook onze jongeren, die opgroeien in een wereld vol onzekerheid.

Ds. H. Klink