ANBI – Diaconie van de Hervormde Gemeente Hoornaar

Naam
Diaconie van de Hervormde Gemeente Hoornaar

RSIN
824116124

Contactgegevens
p/a Groeneweg 18
4223 ME Hoornaar
lh.trouwborst@planet.nl

De Hervormd Gemeente Hoornaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk wetboek (Bw) en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente is de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeven ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen.
De diaconie telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De diaconie bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Hoofdlijnen beleidsplan
De Hervormde Gemeente Hoornaar maakt deel uit de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente blijft bewust een hervormde gemeente en houdt zich aan de hervormde belijdenisgeschriften. Enkele belangrijke regels voor het kerkelijk leven die hieruit voortvloeien zijn de kinderdoop, deelname avondmaal en verkiezing tot kerkenraadambt uitsluitend na het volgen van belijdeniscatechese én doen van belijdenis en uitsluitend inzegening van huwelijken tussen man en vrouw.
Het primaire doel van gemeente is de verkondiging van het Woord van God. Hiertoe worden elke zondag twee erediensten gehouden, vindt catechese plaats en worden er clubs en kringen georganiseerd. Het pastoraat binnen de gemeente wordt verzorgd door de predikant en de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben tot taak het behartigen van de stoffelijke zaken van de gemeente. Het beheren van de kerkelijke eigendommen (met name gebouwen) en geldmiddelen. Het streven is enerzijds om de volledige predikantsplaats te behouden en anderzijdsom de gebouwen goed te onderhouden door middel van een onderhoudsplan. Hiertoe werven de ouderling-kerkrentmeesters gelden middels kerkelijke (voorheen de zogenoemde “vrijwillige”) bijdragen, collecten en overige activiteiten. De diaconie van de gemeente heeft als functie het opkomen voor de armen; de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid staan daarbij centraal. Daartoe verzamelen de diakenen liefdegaven (met name collectes tijdens de erediensten).
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Meer informatie is te vinden op de volgende website: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Daarnaast ontvangen kosters en organisten een beperkte (vrijwilligers) vergoeding voor de geleverde diensten.

Doelstelling
De primaire doelstelling van de gemeente is de verkondiging van het Woord van God. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en de diaconie en leggen ieder via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verantwoording en begroting Diaconie van de Hervormde Gemeente Hoornaar

Algemene toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De diaconie ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.