Gemeentenieuws week 5

Zondag 2 februari
9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. Klink, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Aanvangspsalm: v.m. psalm 89: 1; n.m. psalm 145: 4
Collecten: A.s; zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze collecte is bestemd voor Open Doors (zie onder). De tweede collecte is voor kerk en eredienst, de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk. Ook de Avondmaalscollecte is voor Open Doors.
Diaconiecollecte: Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereld-evangelisatie. Dit doen ze door gebed en ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Oppasdienst: Op het oppasrooster staan voor a.s. zondag mevrouw Lianne Boer, Nadiah de Jager en Nathalie Looijen.
Kindernevendienst: A.s. zondagmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 0, 1 en 2 en de groepen 3, 4 en 5.
Bediening Heilige Doop: Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan Wiechert Kees van Dijk, zoontje van Bram en Jannette van Dijk. We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van Wietse.
Bediening Heilig Avondmaal: A.s. zondag zal DV het Heilig Avondmaal worden bediend. Paulus zegt dat wij aan de tafel des Heren ‘zijn dood verkondigen. ‘Verkondigen’ wil zeggen: ‘hoog opgeven van’. Dat is merkwaardig: hoe kun je hoog opgeven van iemands dood? Dat kan alleen omdat in Christus’ sterven de kracht lag van zijn overwinning op de boze en op de zonde. Daardoor kon Hij de kluisters van de dood openbreken en opstaan uit het graf. Jezus nam de dood gevangen en voer op naar de hemel! Vanuit de hemel is Hij met zijn gemeente, vooral bij het Heilig Avondmaal. Dat ondervinden we als we gelovig het brood en de wijn ontvangen.
Zieken: De heer T. Looijen, Lage Giessen 22, is opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie is gelukt. God zij hem en alle zieken nabij.
Overleden: Vorige week woensdag 23 januari is overleden de heer Jacobus Schrijver, Giessenland 119. De heer Schrijver woonde vanaf zijn trouwen tientallen jaren op de Oudendijk. Hij was destijds in het dorp bij velen bekend omdat hij dagelijks de post bezorgde. Sinds enkele jaren woonden hij en zijn vrouw op het Giessenland. Enige tijd geleden verzwakte zijn gezondheid aanmerkelijk. De laatste weken werd steeds duidelijker dat hij niet beter zou worden. Trouw werd hij omringd door zijn vrouw en kinderen tot hij afgelopen week woensdag thuis is overleden. De begrafenis vond plaats op dinsdag 28 januari jl. op de algemene begraafplaats achter de kerk. Daaraan vooraf was er een samenkomst in het zalencentrum. De familie had me gevraagd daarbij betrokken te zijn. We stonden stil bij Psalm 23. We wensen mevrouw Schrijver en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd. Zij zullen hun man, vader en opa missen. Ze zullen elkaar tot steun zijn. God zegene hen allemaal. De heer Schrijver is 86 jaar geworden.
Overleden: Op maandag 27 januari overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw Aaltje Maria Vink–Heikoop. Mevrouw Vink is 4 juni 1934 in Hoornaar geboren. Zij heeft bijna haar hele leven (ook na haar trouwen) gewoond in het ouderlijk huis aan de Lage Giessen. Enkele jaren woonde zij met haar man op Vissersland. Bijna twee jaar geleden werd haar man ziek. Dat was de reden waarom zij naar Lexmond moest verhuizen, waar zij ook is overleden. De laatste week was zij ernstig ziek. Als ik aan mevrouw Vink denk, komt altijd bij me boven dat zij samen met haar man lange tijd het kosterschap heeft waargenomen ook van rouwdiensten. Ook denk ik terug aan de vele gesprekken die we hadden in de tijd dat haar man ziek was en in perioden dat haar gezondheid haar destijds in de steek liet. De begrafenis is a.s. zaterdag 1 februari ongeveer 11.30 uur op de begraafplaats bij de Kerk. De dienst van Woord en gebed, die ik zelf hoop te leiden is in de Kerk. Deze begint om 10.30 uur. God zegene de kinderen en kleinkinderen in dit verlies – zij zijn heel trouw geweest voor hun moeder, evenals destijds voor hun vader. Beiden zijn in vrij korte tijd overleden. Dat doet je iets. Daarom: van harte sterkte gewenst. Christus ga jullie voor op de weg door het leven.
Bijbelkring: De eerstvolgende keer dat de kring rond het Onze Vader bij elkaar komt, is over anderhalve week: op dinsdag 11 februari a.s. We beginnen om 20.00 uur in de Kerkbuurt en behandelen het gebed ‘Leid ons niet in verzoeking’.
Jong volwassenkring: Deze kring wil volgende week donderdag bij elkaar komen bij Maarten en Marijse Neuteboom, Dorpsweg 126.
Leesrooster: Zondag 9 februari is het weer kerk-school en gezinsdienst in samenwerking met de CBS Samen op Weg. In voorbereiding op deze dienst worden op school boekjes uitgedeeld met een leesrooster ter voorbereiding op het thema ‘Bouwen aan Gods Koninkrijk’. Mocht u ook graag gebruik maken van dit leesrooster, en deze niet via school ontvangen, liggen a.s. zondag een aantal boekjes onder de toren om mee te nemen.
Ontbijtbuffet: Zondagmorgen 16 februari organiseert de activiteitencommissie voor aanvang van de kerkdienst een gezamenlijk ontbijtbuffet in de Kerkbuurt. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Inloop tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Voor de bestrijding van de kosten zal er die ochtend een bus geplaatst worden waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen. Opgeven voor het ontbijtbuffet kan door het sturen van een mail met opgave van aantal personen naar achoornaar@gmail.com of een telefoontje naar 581294. Opgeven tot uiterlijk 10 februari. We hopen u die morgen te zien in de Kerkbuurt.
De activiteitencommissie.
Contactcommissie: De eerstvolgende keer dat deze commissie bij elkaar wil komen, is op maandag 30 maart, om 20.00 uur in de Kerkbuurt.
Sportavond met de jeugd: Op 21 februari organiseren de oudste jeugdclubs weer een sportavond voor de hele gemeente. Jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen (van alle leeftijden) zijn van harte welkom om mee te doen. We hopen op een (minstens) even grote opkomst als de vorige keer! De avond wordt opnieuw geleid door Margreet Wigmans. Graag tot vrijdag 21 februari, om 19.30 uur in het Bruisend Hart!
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 6 februari, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Ook dan is er weer gelegenheid om kaarten van mevrouw Bresser te kopen.
Groet: Een hartelijke groet aan u allemaal, in het bijzonder aan de langdurige zieken in de gemeente. Ik wens u een goede avondmaalszondag toe.
Ds. Klink