Gemeentenieuws week 12

Zondag 22 maart
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m. Gezang 277: 1; n.m. Gezang 283: 1.
Collecten: A.s. zondag zijn er twee collecten, beide bij de uitgang. De ene collecte is voor de diaconie, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters (kerk en eredienst en onderhoud van de kerk).
Bank rekeningnummer kerkrentmeesters: Enige gemeenteleden vroegen om het rekeningnummer van de kerkrentmeesters en diaconie, omdat zij de kerkdiensten niet bijwonen. Het zou inderdaad fijn zijn als u thuis luistert en ook, om zo te zeggen, meedoet met de collecten. Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00. Het nummer van de diaconie: NL 57 RABO 0356 3106 60. Dank voor uw bijdrage!
Rondom de diensten: Met betrekking tot de kerkdiensten willen we ons – evenals afgelopen zondag – houden aan de richtlijnen van de overheid. Afgelopen zondag waren er in de morgendienst ongeveer 50 en in de avonddienst minder dan 20 mensen, veel minder dus dan gewoonlijk. De gemeenteleden zaten (als ze niet tot hetzelfde gezin behoorden) ruim uit elkaar, verspreid in de kerk. Dat was goed, ook voor de predikant, omdat het voor hem makkelijker is om te spreken als de kerkgangers zich verdelen over de hele kerk.
De kerkenraad wil zich dus ook de komende zondagen houden aan de richtlijnen van de overheid. Er is in dit opzicht niets veranderd. Mochten er andere bepalingen van kracht worden, dan zullen we die natuurlijk volgen. U bent dus van harte welkom in de kerk, als u tot de eigen gemeente behoort of uit het dorp komt en u niet tot de risicogroep behoort u niet verkouden of koortsig bent.
Meer dan 100 mensen zijn niet toegestaan. De kerkenraad zal erop toe zien dat we daar ruimschoots onder blijven. U kunt de dienst natuurlijk ook meemaken via de kerkomroep (kerkomroep.nl en dan als plaats Hoornaar kiezen). Zo kunnen we gezamenlijk (in de kerk en thuis) luisteren naar de prediking en als gemeente toch in gezamenlijkheid voorbede doen. In een tijd als deze besef je des te meer van hoeveel betekenis dat is, voor uzelf, voor ons dorp, ons land en de wereld
Bijzondere diensten: U zult begrijpen dat de bijzondere diensten (sluiting van het winterwerk op 27 maart en de belijdenisdienst van zondag 5 april), die ingeroosterd waren voor de komende weken van karakter zullen veranderen en ‘gewone’ diensten zullen zijn. Zoals het er nu naar uitziet, zal er op Goede Vrijdag geen viering zijn van het Heilig Avondmaal.
Oppasdienst: Ook de oppasdienst gaat a.s. zondag niet door.
Kindernevendienst: De kindernevendienst gaat niet door.
Overleden: In Lingesteyn (Leerdam) is op 14 maart jl. overleden mevrouw Macheltje Jannigje Roth-Boer (Magda), Dirk IV-plein 2. Ruim twee jaar geleden hoorde zij dat zij ernstig ziek was. We zijn dankbaar dat het nog een tijdlang redelijk goed met haar gegaan is. Nog maar kort geleden ging haar gezondheid snel achteruit. Ze moest worden opgenomen in het Hospice. Een lang ziekbed is haar verder bespaard gebleven. Veel las ze in de Bijbel en het Woord van God was haar tot steun, ook en juist toen ze bijzonder zwak werd. Dankbaar ben ik voor de laatste gesprekken en gebeden met haar. Daarin bracht zij Psalm 118 ter sprake, waaruit tijdens de rouwdienst gelezen wordt. Mevrouw Roth is weduwe sinds 5 november 2008, toen haar man, Aart Roth overleed. Zij leefde mee met haar kinderen en kleinkinderen en met haar vele nichten en neven. De begrafenis moet in kleine kring plaatsvinden op vrijdagmorgen 20 maart. De dienst voorafgaand aan de begrafenis is in de kerk. Gelet op de verordeningen van de regering is het maar een beperkt aantal mensen toegestaan bij de begrafenisplechtigheid te zijn. Dat kunnen alleen directe familieleden zijn. De overdenking zal zijn uit 1 Petrus 2: 6: ‘Daarom staat in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’, de tekst die ook op de rouwkaart staat. Als gemeente wensen we de kinderen, Maria, Rens en Petra met hun kinderen, sterkte toe. Dat zij, nu ook hun moeder overleden is, mogen merken dat de Here God hen wil leiden van dag tot dag, als zij en wij onze hand leggen in die van Hem.
Diaconale hulpdienst/omzien naar elkaar: U weet dat wij als gemeente een diaconale hulpdienst hebben. Dit houdt in dat er mensen uit de gemeente bereid zijn om de helpende hand uit te steken als er een beroep op hen gedaan wordt. Wellicht is de behoefte aan hulp (bijv. boodschappen doen) nu het virus rond gaat, groter dan voorheen. Vandaar dat we u attent maken op deze hulpdienst. Meija Fousert coördineert de hulp. Schroom niet om met haar contact op te nemen. Dat geldt voor mensen die kerkelijk meeleven, maar ook voor hen die niet bij de kerk betrokken zijn. Haar adres is: Giessenland 73 en haar telefoonnummer: 0183 582730.
Catechisatie: Er zullen dit seizoen geen catechisaties meer zijn. Zodra we weer bij elkaar kunnen komen, nodig ik de jonge mensen uit om samen in de Kerkbuurt pannenkoeken te eten.
Corona-virus: Alle activiteiten in verenigingsgebouw De Kerkbuurt zijn tot nader order geannuleerd (ook niet-kerkelijke). Ook alle activiteiten in ons kerkgebouw zijn tot nader order geannuleerd met uitzondering van erediensten en rouwdiensten (ook niet-kerkelijke). Hierbij worden de richtlijnen van de overheid in acht genomen.
Het college van kerkrentmeesters.
ZOA Collecte: De week van 23 – 28 maart is de landelijke collecte van de ZOA, de hulporganisatie die hulp en hoop bied in rampgebieden. De schrijnende beelden staan op ons netvlies, hulp is heel hard nodig. Vanwege het corona virus dit jaar geen huis aan huis collecte, maar alternatieve oplossingen. Ik heb een digitale collecte bus aangemaakt digicollect.zoa.nl/nel-wonink waar u een bijdrage in kunt doen, en mocht dat lastig zijn dan vind ik graag uw gave in mijn brievenbus, zodat we toch ons steentje bij kunnen dragen.Ik wil de collecte van harte aanbevelen! Nel Wonink.
Verantwoording kerkrentmeesters: De opbrengst van het ontbijt en zanguurtje bedroeg 130 euro, ten behoeve van piano. De bidstondcollecte bedroeg: 2.781,10 euro. Wij danken u hartelijk voor de ontvangen gaven.
Gebed: U kent wellicht het ochtendgebed van Maarten Luther. Het is een mooi gebed om in de ochtend te bidden, samen met de voorbede die u doet. Als u ziek bent, kunt u het gebed natuurlijk aanpassen. Het luidt zo:

Ik dank U, mijn hemelse Vader,
door Jezus Christus, uw lieve Zoon,
dat U mij deze nacht
voor allerlei ongeluk en gevaar behoed hebt
en ik bid U om mij ook deze dag te bewaren
voor alle zonde en kwaad.
Dat heel mijn leven alleen U welgevallig zal zijn,
want ik beveel mijzelf,
mijn lichaam en ziel
en alle dingen
in uw handen.
Laat uw heilige engel met mij zijn,
dat de boze vijand geen vat op me zal krijgen.
Amen.

Vervolgens zei Luther de geloofsbelijdenis op en bad hij het ‘Onze Vader’.

Groet: Ik groet u allen, in het bijzonder de zieken en degenen die zich zorgen maken om hun gezondheid. Christus is er en Hij is een machtige Heiland, die zijn helpende hand uitsteekt, zoals Hij dat deed bij Petrus. Hij trekt ons naar boven, naar zich toe, in welke omstandigheden ook.

Ds. H. Klink